Πιστεύω πως είναι το όραμα του Θεού για την εκκλησία Του των τελευταίων ημερών. Είναι ένα όραμα που βασίζεται στον αποκαλυμμένο Λόγο του Θεού — διότι η Βίβλος καθαρά περιγράφει πώς θα είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού ακριβώς πριν απ’ τον ερχομό Του.

Βεβαίως η εκκλησία στην Αμερική είναι εντελώς διαφορετική απ’ ότι ο Θεός προόριζε να είναι. Πράγματι, τα περισσότερα από ό,τι βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα στο όνομα του Χριστού είναι βδέλυγμα. Παρόλα αυτά υπάρχουν υπολειπόμενες εκκλησίες διασκορπισμένες σ’ όλο το έθνος και γύρω σ’ ολόκληρο τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με τα άγια πρότυπα που ο Θεός…


Image for post
Image for post

A Crypt Recap — A Critical Review

Aug. 2019 version 0.5b

Industry Groups Look to Regulate Crypto From the Inside Out

According to Business Insider in the second quarter of 2018 investors lost $670 million in cryptocurrencies due to hacks and scam schemes, and yet amongst consumers and institutions the interest for cryptocurrencies is growing. Even when the industry is still plagued by fraud and regulatory uncertainty.

In the total absence of regulatory oversight, some niche crypto insiders are looking for ways to self-regulate in attempts to make the industry more attractive to institutional investors. some of whom are wary of entering the market due to the potential for hacks and fraud. …


Image for post
Image for post

Despite its relative infancy, the potential for blockchain technology to disrupt the insurance industry and change the way we share data, process claims and prevent fraud is intriguing. Statistics indicate that only 17% of California households carry earthquake insurance even though the likelihood of experiencing losses from an earthquake are high; so can blockchain facilitate trust in such a case? Blockchain and Dapps offer the insurance industry great potential in terms of transparency to streamline the payments of claims and premiums.

These two technologies have the potential to enhance the significant digital transformation that is already taking place in the…


Emerging and re-emerging viruses pose a significant threat to public health and global economies. Moreover, outbreaks caused by emerging and re-emerging viruses continue to increase in frequency as a result of changing socio-economic, environmental, and ecological factors.[1] Notably, the zoonotic viral pathogens, severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), Ebola virus, chikungunya virus, and Zika virus, have emerged on a global scale in recent years; although less widely publicized, other emerging viral pathogens such as monkeypox virus and Andes virus have led to smaller recurrent outbreaks. A critical challenge for combating these outbreaks is often…


Image for post
Image for post

The independence of society, in the way it develops, characterizes all forms of everyday life energy. From consumer behavior patterns and artistic expression to political planning and responses to challenges. The copying of foreign standards is nowhere near the end of the introduction of directed and controlled outlets without a positive outlook for the host society. It results in sterile and dangerous xenophobia from what we are used to in recent years. And as the great and tragic Greek intellectual Pericles Giannopoulos rightly said, xenomania is unenlightenment.

«Ὡραῖοι Θεοί, οἱ Πρῶτοι Θεοὶ τῆς Φυλῆς, ζοῦν μαζὺ μὲ τὴν ὁλοζώντανη Ἑλλ…


We like to think of ourselves as the first true blockchain traditional bank:

Image for post
Image for post

Register to participate in iBBT — World’s First Open Banking Marketplace Blockchain Bank Open Beta Testing.

All Payment gateways operate on ETH or VISA Testnet.

The Metamask wallet must be set to the Ropsten Network.

Visit Website: https://myetherbanktrust.com/


Image for post
Image for post
European Central Bank

Before I begin to expand on my article’s title, I feel it is important to define few terms so everyone can understand when we talk about banks and the blockchain.

What is the definition of ‘Bank’ in financial terms, according to Investopedia

‘A bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services, such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes. There are two types of banks: commercial/retail banks and investment banks. In most countries, banks are regulated by the national government or central bank.’

Further breaking down the definition…


A historical figure that played a significant role in the Greek revolution against the Ottoman Empire in 1821, was Vassos Mavrovouniotis.

Image for post
Image for post
Monument to Vasos Mavrovouniotis/Vaso Brajović in Podgorica

He was born in Bjelopavlic in modern-day Montenegro in 1795. Since his early youth, he joined the Serbian rebel forces and regularly commanded raids across the Balkans. In 1821 he directed a force of 120 men of mixed Serbian, Montenegrin and Greek nationality and joined the early stages of the Greek revolution. His first stop was in central Greece where he met with Nikos Kriezotis, an old-time Greek fellow warrior with whom he was a “Vlami”, meaning spiritual brother…

Antonios Valamontes

mobile payments, ebanking, currency exchange, global banking #doecoins #coinswap #exchange #blockchainbank

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store